ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)

W związku z wydaniem ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, wykonując obowiązek informacyjny, na podstawie art. 12 i 13 RODO, informuję, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Ansary, zam. Kamień 370, 36-053 Kamień, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MEGA DEKO Małgorzata Ansary, numer NIP: 8132937021,  REGON: 180936561.

2. Z administratorem danych osobowych można się skontaktować w następujący sposób: korespondencyjnie na adres: Nowy Kamień, ul. Nowa 6, 36-053 Nowy Kamień, bądź przez e-mail:   office@megadeko.com

3. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

a) Administrator danych przetwarza dane osobowe Klientów:

  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, w celu zawarcia bądź realizacji umowy dla wykonania, której, przetwarzanie danych jest niezbędne. Administrator przetwarza dane osobowe – Imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu komórkowego, nr telefonu stacjonarnego, NIP, numer rachunku bankowego oraz inne dane niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.  
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, na podstawie obowiązku nałożonego przez administratora danych: Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm) m.in. w celu wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych.

b) Administrator danych przetwarza dane osobowe osób zainteresowanych ofertą działalności administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO - do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

c) Administrator danych przetwarza dane osobowe Klientów bądź osób zainteresowanych ofertą działalności administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów:

  • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
  • archiwalnych,
  • działań marketingowych własnych produktów i usług bezpośrednio bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej, gdzie uzasadnionym interesem administratora danych jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność,
  • w celach zapewnienia bezpieczeństwa administratora, Klientów, pracowników, innych osób przebywających w miejscu wykonywania działalności przez administratora danych jak również mienia administratora danych, poprzez wprowadzenie monitoringu wizyjnego.

4. INFORMACJA CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i realizację umowy. Jeżeli umowa nie została jeszcze  zawarta, niepodanie danych uniemożliwi podjęcie działań w celu jej zawarcia.

5. INFORMACJA O ODBIORCACH I PODMIOTACH PRZETWARZAJĄCYCH. Dane osobowe przetwarzane będą samodzielnie przez administratora danych bądź poprzez podmioty upoważnione przez administratora danych (pełnomocnicy, pracownicy i osoby współpracujące), a także podmioty przetwarzające dane w oparciu o umowy zawarte z administratorem m.in. dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi księgowe i rozliczeniowe, podmioty świadczące usługi kurierskie w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla których dane osobowe są przetwarzane.  Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z o powierzenie przetwarzania danych i tylko w granicach określonych w umowie, zgodnie poleceniami administratora. Odbiorcami danych są także Banki, Urzędy Skarbowe.

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH. Dane osobowe, osób, których dane dotyczą są przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy, to dane będą przechowywane do wykonania usługi i przez okres czasu po wykonaniu usługi odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. W przypadku przetwarzania danych w związku z ciążącymi obowiązkami prawnymi, dane będą przetwarzane w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ. Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

8. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY. Osobom, których dane dotyczą, dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej wycofaniem.

9. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU. Jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych, a dane przetwarzane są przez Administratora Danych w oparciu o uzasadniony interes bądź o powierzone zadanie w interesie publicznym administrator uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

10. SPRZECIW WZGLĘDEM MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO. Jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych przez Administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego, administrator zaprzestanie takiego przetwarzania.

11. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. INFORMACJA O BRAKU ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI. W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec osób, których dane dotyczą, zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

13. INFORMACJA O PRZEKAZANIU DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych Klientów do organizacji międzynarodowej/ państwa trzeciego, położonych poza Europejskim  Obszarem Gospodarczym.